Kære dimittender

Først og fremmest: Tillykke med huen og eksamen.

De almene gymnasiale uddannelser i form af stx og hf er fagligt tæt knyttet til videnskabsfagene inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab, hvorigennem eleverne skal tilegne sig almendannelse, viden og kompetencer med det formål at forberede eleverne til videregående uddannelse.

Sådan står der i Gymnasieloven fra 2016 – og det følges op af:
Uddannelserne skal endvidere forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, for derigennem at opnå forudsætninger for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
En af gymnasiets vigtigste opgaver i forhold til den demokratiske dannelse er at afholde politiske paneldebatter forud for valg til kommuner og regioner, Europaparlamentet samt ikke mindst – folketingsvalget, som den daværende statsminister udskrev den 7. maj til afholdelse grundlovsdag den 5. juni.

Paneldebatten på Himmelev Gymnasium i anledning af folketingsvalget viste, at det først og fremmest var kandidater med knivskarpe holdninger til globale problemstillinger som eksempelvis klima, der flyttede flest stemmer i løbet af debatten.
I sin tale ved valgfesten umiddelbart efter, at valgresultatet var en kendsgerning, udtalte Socialdemokratiets formand og nyudnævnt statsminister Mette Frederiksen da også:

Kære unge – I gjorde det her valg til det første klimavalg i danmarkshistorien.

Det er ifølge medieforsker fra RUC Mads Eberholst en kendsgerning, at Klima og miljø sammen med EU var de mest omtalte emner i valgkampen, og det kan bestemt ikke udelukkes, at det forhold, at der under valgkampen til folketingsvalget også blev afholdt valg til Europaparlamentet, var medvirkende til et øget fokus på klima i den sidste del af valgkampen ikke bare fra vælgernes, men også fra politisk side.
Det er bemærkelsesværdigt, at der især blandt unge er etableret en global bevægelse for at få politikerne til at indse, at det er på høje tid at gøre noget ved klimakrisen. De unge har helt klart fået en stemme og politikerne har lyttet til jer, hvilket tydeligt fremgår af den nye regeringsaftale. Danmark er tilsyneladende klar til at tage den grønne førertrøje på!

Selv om en fremtrædende international politiker mener, at påstanden om, at klimaforandringerne er menneskeskabte, er fake news, mens en dansk politiker udtaler, at det var klimatosserne, der afgjorde valget, så er de fleste dog enige om, at uret tikker, og at der skal handles lokalt og globalt både her og nu – og på den lidt længere bane, hvis vi skal få styr på klimakrisen.
Der er tale om en kompleks problemstilling, der kalder på intelligente løsninger baseret på viden og indsigt fra forskellige forskningsområder lige fra naturvidenskab, samfundsøkonomi, adfærdspsykologi mv. bare for at nævne nogle enkelte områder, men der ligger også en kæmpestor og vigtig formidlingsopgave foran os.

En af Danmarks førende klimaforskere Sebastian H. Merrild, som er direktør for Nansen Centret i Norge og hovedforfatter på den kommende klimarapport fra FN’s klimapanel, fik i 2018 overrakt DR’s Rosenkjærpris, som gives til en person, der har vist evner for at gøre vanskeligt stof tilgængeligt for et bredere publikum i en forståelig og levende form.
Sebastian Merrild udtalte i den forbindelse: Jeg er glad for, at jeg med min faglighed kan informere om de udfordringer, vores samfund står overfor – her og nu og forventeligt også i fremtiden. Jeg vil anvende prisen til et springbræt mod yderligere formidling om klodens tilstand – en klode under hastige klimaforandringer, og hvor viden skal bringe os videre mod smarte teknologiske løsninger og innovation og i sidste ende mod et samfund med et lavere carbon-fodaftryk.

Viden og dermed også uddannelse, forskning og formidling bliver således særdeles vigtige elementer i Danmarks bidrag i den globale indsats til løsning af klimakrisen, men også til andre af de udfordringer, vi står overfor.
De senere år har uddannelsesområdet i Danmark været omfattet af det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor der hvert år siden 2016 er sparet nye 2% på statstilskuddet til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
Jeg ved godt, at andre velfærdsområder også har mærket sparekniven, men jeg bliver bare nødt til at sige, at de akkumulerede besparelser på uddannelsesområdet ikke kan blive ved med at stemme overens med et ønske om at give vores unge det uddannelsesmæssige løft, som er altafgørende for landets udvikling – et land, hvor viden og kompetencer er det vigtigste råstof, vi har til rådighed.
Af Finansloven for 2019 fremgår det, at det er planen, at omprioriteringsbidraget med årlige besparelser på 2% skal fortsætte frem til 2022. Hvis disse besparelser skulle blive realiserede, så vil smertegrænsen helt sikkert være overskredet, og det vil betyde klare forringelser overalt i uddannelsessystemet.
Det fik i efteråret 2018 11 interesseorganisationer, der repræsenterer forskellige dele af uddannelsessektoren, anført af Danske Gymnasier, der varetager det almene gymnasiums interesser, til at gå sammen med henblik på at råbe politikerne op og få sat en stopper for besparelsesdagsordenen under #STOP2pctNU.

Det fremgår heldigvis af den nye regeringsaftale, at der er politisk vilje til at afskaffe omprioriteringsbidraget på uddannelse med virk-ning fra 2020, hvilket i mine øjne er særdeles glædeligt. Det bliver rigtig spændende at se, om afskaffelse af omprioriteringsbidraget faktisk ser ud til at blive en realitet, når vi bliver præsenteret for Forslag til Finanslov 2020 en gang efter sommerferien.
Det vil i givet fald have kæmpestor positiv betydning for jeres fort-satte uddannelse, så det kan man jo kun håbe på.

Lad mig nu rette blikket indad og se nærmere på jeres bidrag til udviklingen af Himmelev Gymnasium til ikke blot at være en skole, hvor den faglige udvikling naturligvis er i centrum, men også en skole, hvor rammerne for at udfolde sig og udvikle sig personligt og socialt gennem fællesskabsfremmende aktiviteter er optimale.
Der er rigtig mange aktiviteter på Himmelev, som jeg sætter stor pris på og som det vil være passende at fremhæve ved denne lejlighed – lad mig blot nævne Aktivitetsdagen, Åbent Hus, Danmarks Indsamling, Musicalen, HimmeLeaks, Quizeftermiddag, Blue Note, Fredagsbar, Hist & Pist festerne, Kåringsshow for ikke at tale om en intet mindre end fremragende Gallafest.
Tak til jer alle sammen for at bakke op om disse aktiviteter og en særlig tak til de heldigvis rigtig mange af jer, som i særlig grad har leveret en engageret indsats for at realisere disse aktiviteter til glæde for resten af skolen – aktiviteter som i den grad er med til at ud-vikle Himmelev til et endnu bedre gymnasium med et unikt fællesskab.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Elevrådet med Kezia i spidsen, men også andre af jer, der har bidraget til fastlæggelsen af Himmelevs nye profil – Viden & Medier – som vi først for alvor implementerer til næste skoleår.
Selv om I ikke bliver en del af den nye profil, så har I igennem deltagelse i fokusinterviews og workshops leveret væsentlige bidrag til vores bestræbelser på at fastlægge en fælles retning for Himmelev, som er attraktiv for nutidens unge uden at gå på kompromis med fagligheden.
Det førte til, at Bestyrelsen på skolens vegne umiddelbart inden juleferien fastlagde Viden & Medier som Himmelevs nye profil, som samtidig er et seriøst bud på en moderne og relevant almendannelse. Den nye profil blev præsenteret ved Åbent Hus i januar 2019 med fremvisning af en flot montagefilm, som Jacob fra 3.c og Magnus fra 3.x på fornemmeste vis lagde stemmer til.
Vi har som skole ikke bare udfordret jer fagligt, hvilket har krævet en betragtelig arbejdsindsats fra jeres side. Vi har også sat grænser for jeres adfærd. Her tænker jeg eksempelvis på fraværsregistrering, plagiatkontrol, alkoholkodeks og umiddelbart indlysende regler for samvær. Selv om regler kan virke begrænsende, så er det en vigtig dannelsesopgave gennem tillidsfuld samtale at give unge mennesker en forståelse for, at fælles spilleregler er nødvendige for trivslen, fællesskabet og kvaliteten af samværet.

Lad mig tage skoleårets afslutning som et eksempel. Vi har i de senere år meldt klare rammer ud for skoleårets afslutning med det formål, at de tilhørende arrangementer ikke blot skal være sjove for afgangseleverne, men også for resten af skolen. Det har vist sig, at det faktisk er muligt at lave intelligent og morsom underholdning ifm. nedrivning og kåringsshow uden at håne eller krænke andre. I har i enkelte tilfælde været i tvivl om, hvor langt I kunne gå – det er kun ganske naturligt for unge mennesker – men I har været gode til at spørge mig undervejs – og I har heldigvis været meget modtagelige for gode råd. Tak for det.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det, vi normalt ser mest frem til på sidste skoledag, er, når arrangementet er slut og afgangseleverne forlader butikken for at fejre dagen med elever fra de andre gymnasier i Folkeparken. De sidste par år har vi heldigvis oplevet et kvalitetsløft i afviklingen af sidste skoledag – og jeg kan kun udtrykke stor taknemlighed over, at dette års udgave af sidste skoledag var endnu bedre end sidste års og dermed også den bedste i mine snart 16 år som rektor.
Som noget helt nyt havde vi indlagt en seance, hvor vi på en underholdende og lidt drillende måde offentliggjorde jeres eksamensplan, hvilket mildest talt gav anledning til store følelsesmæssige reaktioner. Det var faktisk ret vildt at overvære!
I have stor tak for jeres måde at afvikle skoleårets afslutning på, og jeg vil gerne kvittere for jeres eksemplariske opførsel med en symbolsk præmie til jeres vogntur, som følger lige efter translokationen. En præmie bestående af kolde Himmelev kildevand i alle studentervogne. Det tror jeg, I får glæde af undervejs, med tanke på de andre drikkevarer, I indtager på vognturen.

I disse dage – samtidig med, at de nybagte studenter i stadig stigende grad præger bybilledet – har Danske Gymnasier, som repræsenterer det almene gymnasium – altså hf og stx – i den uddannelsespolitiske debat, skudt en kampagne i gang under parolen Alt er muligt.
Kampagnens grundsten er følgende kernefortælling om det almene gymnasium:

I gymnasiet bliver du til nogen.
Gymnasiet er selvstændighed og samarbejde,
meninger og medansvar, dannelse og demokrati,
udsyn og indsigt.

Gymnasiet er forundring, fordybelse
– forelskelse –
og en helt ny forståelse.

Gymnasiet åbner dine øjne for verden.
Og døren til en verden af muligheder. For dig.
Så du er klædt bedst muligt på til en fremtid,
hvor den eneste konstant er forandring.

Du lærer at se muligheder.
Gribe dem. Og skabe nye.
Så du selv bidrager til forandringen.

Du lærer i bredden og i dybden.
Med faldhøjde nok til at fejle.
Og frihed nok til at finde ud af, hvad du brænder for.

Du lærer noget om andre mennesker.
Og en hel masse om dig selv.
Så du er bedst muligt rustet,
til at vælge præcis den vej videre i livet,
der giver mening for dig.

Gymnasiet giver dig stor frihed i dit næste valg.
Frihed til at gå efter dine drømme.
Frihed til at tænke dig om.
Frihed til at være dig.

Det vigtigste er ikke, at du lærer alt muligt.
Men at du lærer, at alt er muligt!

Nu sidder I under alle omstændigheder her som glade og måske også lidt trætte nybagte studenter og venter tålmodigt på at få udleveret jeres eksamensbevis som dokumentation på, at I efter en flot indsats har gennemført en almengymnasial ungdomsuddannelse med de mange muligheder, det giver for jeres fremtid.
Husk at bringe jeres personlige, sociale og faglige kompetencer i spil fremover til glæde for jer selv og fællesskabet. Det er en væsentlig forudsætning for den danske velfærdsstat, som vi skal huske at sætte pris på og værne om.

Kære studenter: Stort tillykke med huen og eksamen!

Johnny Vinkel
Rektor