Når du er elev på Himmelev Gymnasium, behandler vi dine personoplysninger.

Denne orientering gives med henvisning til art. 13 og 14 i databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse))
Himmelev Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

Himmelev Gymnasium tilstræber at behandle så få personoplysninger som muligt, ligesom vi kun behandler personoplysninger, hvis det er nødvendigt, sagligt begrundet og proportionelt.

Som altovervejende udgangspunkt indsamler og behandlinger vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i den gymnasiale lovgivning. Det er bl.a. så vi kan identificere dig, sætte dig på hold og i klasser, undervise dig, administrere dit fravær og for at vi kan dokumentere, at du f.eks. kan modtage SU, eller at du kan indstilles til eksamen.

Hvem er dataansvarlig?

Himmelev Gymnasium er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, som vi beskriver nedenfor. Hvis man ønsker flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger, kan man kontakte rektor Johnny Vinkel på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.(opens in a new tab) eller skolens databeskyttelsesrådgiver Pernille Frimann Heiring på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Som altovervejende udgangspunkt indsamler og behandler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan overholde vores pligter i den gymnasiale lovgivning. Det er bl.a. så vi kan identificere dig, sætte dig på hold og i klasser, undervise dig, administrere dit fravær, og for at vi kan dokumentere, at du f.eks. kan modtage SU, eller at du kan indstilles til eksamen.

I forbindelse med Covid-19 pandemien registrerer vi også personoplysninger om dig vedr. Covid-19 testsvar. Formålet er at sikre dokumentation for, at du må møde fysisk op på skolen samt for at kunne vejlede dig om selvisolation og iværksætte smitteopsporing.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Personoplysningerne overføres ikke til tredjelande.

Hvem giver vi personoplysninger videre til?

Himmelev Gymnasium videregiver kun personoplysninger om dig, hvis det er et krav ifølge lovgivningen, og det i øvrigt er nødvendigt for varetagelsen af vores pligter som gymnasium.
Modtagere af dine oplysninger kan være modtagergymnasiet, hvis du skifter skole, Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du forlader skolen midt i forløbet, Undervisningsministeriet eller ministeriets styrelser, Regionen eller Styrelsen for Videregående Uddannelser samt Styrelsen for Patientsikkerheds Coronaopsporingsenhed og Sundhedsdatastyrelsen vedr. positive testvar for Covid-19.

Dine rettigheder

Retten til indsigt: Du (eller dine forældre) kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler, hvad formålet med behandlingen er, hvor længe vi opbevarer personoplysningerne, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har modtaget dem fra jer), hvem vi evt. videregiver personoplysningerne til samt på hvilket grundlag, vi evt. overfører personoplysningerne til tredjelande, jf. art. 15 i databeskyttelsesforordningen.
Retten til indsigt kan dog være begrænset, hvis hensynet til private interesser, fortrolighed om andres oplysninger eller tavshedspligt i den offentlige forvaltning kræver det, jf. databeskyttelseslovens § 22.

Retten til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger, hvis dine interesser i ikke at få behandlet personoplysninger, går forud for Himmelev Gymnasiums legitime interesser i at kunne foretage behandlingen, jf. artikel 21 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til berigtigelse: Du kan få rettet eller suppleret personoplysninger om dig, som er forkerte eller ufuldstændige, jf. artikel 16 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til begrænsning af behandlingen: Du har ret til at få begrænset vores behandling af personoplysninger, hvis der er særlige grunde til det, jf. artikel 18 i databeskyttelsesforordningen.

Retten til sletning: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt af hensyn til Himmelev Gymnasiums dokumentation for vores administration af dine skolegang.
De fleste oplysninger om dig slettes derfor 3 år efter, du er blevet student.

Følgende oplysninger om dig slettes dog først efter 5 år: oplysninger i sager om ansøgning og administration af udeboende SU og SPS-midler.

Dit eksamensbevis slettes efter 30 år.

Dine forældres personoplysninger (stam-, kontakt- og systembrugeroplysninger) opbevares indtil du fylder 18 år. Hvis du har sagt ja til, at vi stadig må kontakte dine forældre ang. din skolegang, når du er fyldt 18 år, opbevarer vi dine forældres personoplysninger indtil der er gået 3 år efter, du er blevet student. Hvis der fx som led i ansøgning om udeboende SU er indhentet oplysninger om dine forældres indkomst eller øvrige forhold, opbevarer vi dem, indtil der er gået 5 år efter, du er blevet student.

Hvis du tilbagekalder det samtykke, du har givet til os til visse behandlinger, ophører vi fremover med de persondatabehandlinger, du gav samtykke til. Dog kan vi have behov for fortsat at behandle visse af personoplysningerne i en begrænset periode, fx som dokumentation for den administration af økonomiske tilskud eller særlige vilkår, som du har modtaget på baggrund af personoplysninger, som du gav samtykke til, vi måtte behandle. Hvis dit samtykke er givet til offentliggørelse af dit foto eller video på internettet, vil vi gøre, hvad der er teknisk muligt med de redskaber, vi er i besiddelse af, for at fjerne dine personoplysninger igen. Vi kan dog ikke garantere, at materialet kan fjernes igen fra fx Googles søgemaskine eller Facebook.  

Sådan gør du brug af dine rettigheder: Du skal kontakte Himmelev Gymnasium eller skolens databeskyttelsesrådgiver på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og oplyse, hvilken ret, du ønsker at gøre brug af og hvorfor. Vi vil herefter undersøge, om vi er enige i, at retten kan udøves.

Klageadgang

Himmelev Gymnasiums behandling af personoplysninger kan påklages til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K