Vi forventer, at du går i gang med at arbejde med studieretningsprojektet allerede i september. Selve skrivningen af studieretningsprojektet ligger fra den 6. december kl. 15.10 til den 20. december kl. 15.10, hvor den normale undervisning er aflyst.

Det forventes, at du arbejder med dit materiale med stor selvstændighed. Dvs. at du skal arbejde systematisk og vise, at du forstår det, du læser, og kan bruge det kritisk i arbejdet med spørgsmålene og opgaveformuleringen. Det er vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål i opgaveformuleringen.

Krav til opgaven

 • Studieretningsprojektet er individuelt og skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, hvor et studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår.
 • Hvor meget selve opgaveteksten skal fylde, står i opgaveformuleringen og er oftest 15-20 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Opgaven skal indeholde et kort resumé på 10-20 linjer.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand og standardmargen
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres.
 • Hvis du har tekniske problemer, er det vigtigt, at du henvender dig til skolen i god tid, inden tidsfristen udløber. Du har selv ansvaret for i løbet af de to opgaveuger at foretage den nødvendige backup af din opgave.
 • Hvis tidsfristen overskrides, vil du normalt ikke kunne få en fuld stx-eksamen.

Vigtige datoer

Uge 37-38 Studievejlederen informerer om SRP i klassen
Uge 37-38 Klassens lærere informerer om mulighederne for at skrive SRP i deres fag
26. september 2018 Valg af fag (vælges via lectio)
9. oktober 2018 Skemalagt vejledning
1. november 2018 Skemalagt vejledning
26. november 2018 Skemalagt vejledning
6. december 2018 Opgaven udleveres i kantinen af dine vejledere kl. 15.05 og offentliggøres derefter på Netprøver.
20. december 2018 Opgaven afleveres på www.netprøver.dk senest kl. 15.05

Din SRP skal uploades på www.netprøver.dk inden for tidsfristen! Efter kl. 15.05 vil der ikke længere være mulighed for at uploade. Du skal bruge enten NemID eller UNI-login.
Du kan finde en vejledning til Netprøver og upload af SRP her >

Opgaveformuleringen

Opgaveformuleringen skrives af dine vejledere og vil have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse.

Opgaveformuleringen vil udformes således, at der tages hensyn til de idéer, du har drøftet med dine vejledere i vejledningsperioden.
Den er konkret, afgrænset og angiver præcist, hvad der kræves af dig. Den skal også inddrage nogle aspekter, eller inkludere bilag, du ikke kender fra vejledningen.

Opbygning af opgaven

 1. Forside
 2. Resumé
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Indledning
 5. Redegørelse
 6. Analyse og fortolkning / Undersøgelse
 7. Diskussion/Perspektivering/Vurdering
 8. Konklusion
 9. Litteraturliste
 10. Bilag

Denne opbygning er vejledende og passer bedre til humanistiske og samfundsfaglige opgaver end naturvidenskabelige. Spørg altid dine vejledere, hvis du er i tvivl.

Vejledning og skriveperiode

Når du har valgt hvilke fag du ønsker at skrive i, vil du få tildelt vejledere, og I skal så i fællesskab finde et egnet emneområde inden for fagene.
Der er afsat tid til vejledning tre gange.

Første gang du møder dine vejledere, skal du have dit forslag til emneområde med og også gerne en liste over materialer, du vil arbejde med.
Efter valget af emneområde skal du sammen med vejlederne afgrænse dit emne med henblik på den endelige opgaveformulering.
Hvis I er flere elever, der har valgt samme emneområde, vil I få forskellige opgaveformuleringer.
I skriveugerne har du mulighed for at komme i forbindelse med dine vejledere for at få vejledning. Det er en god idé at aftale på forhånd, hvordan du kan kontakte dem. I visse fag, hvor der indgår eksperimentelt arbejde i opgaven, gælder særlige regler.

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til opgaveformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af de enkelte afsnit? er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilder oplyst, og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?
 9. Bliver begge fag, der indgår i opgavebesvarelsen, tilgodeset ligeligt - og lige relevant i forhold til den opstillede opgaveformulering?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden aflevering.

 

 

 


 

 

Læs mere