Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g er den anden store opgave, som du skal skrive inden studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. DHO'en i 1.g var første led. Man kan sige, at SRO'en er en generalprøve på din SRP. Du skal skrive en opgave, som du efterfølgende skal forsvare ved en mundtlig prøve.

Vigtige datoer

Torsdag 6/1 - onsdag 19/1-22: Skriveperiode
Tirsdag 18/1 - onsdag 19/1-22: Skrivedage
Fredag 21/1-22: Aflevering af SRO
Torsdag 17/2 - fredag 18/2-22: Mundtligt forsvar

Krav til opgaven

 • Opgaven skal fylde 6-8 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Skriftstørrelse 12, 1½ linjeafstand, standardmargen.
 • Opgaven skal indeholde et resumé på 10-20 linjer.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummerering starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal ikke nummereres.
 • Der er knyttet 10 fordybelsestimer til opgaven. Sørg for at læse dit materiale inden skriveperioden, så du kan koncentrere dig om at skrive.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

 • Fag
 • Emne/problemstilling
 • Hvad vil jeg undersøge og analysere?
 • Hvilke materialer vil jeg bruge?
 • Hvilke faglige metoder vil jeg gøre brug af og hvorfor?
 • Hvilke videnskabsteoretiske overvejelser har jeg gjort mig?

Opgaveformuleringen

Det er dine lærere/vejledere, der formulerer den opgave, du skal løse.
Opgaveformuleringen giver dig et overblik over den opgave, der skal løses. Den kan formuleres på flere måder. Det afhænger af hvilke fag, du skriver i. Det er et krav, at der i opgaveformuleringen er et "ukendt element", som du ikke kan forberede på forhånd. Det kan være i form af et ukendt bilag eller andre ukendte aspekter, der ikke er blevet drøftet ved vejledningen og ikke indgår i projektbeskrivelsen.

Resumé

Resuméet skal skrives på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resumé fylder typisk 10-20 linjer og indeholder som regel en præsentation af projektets problemstilling samt de væsentligste resultater og konklusioner.

Opgavens fokus Her præsenteres opgavens fokus og opgavens problemstilling.
Resultater/analyser/produkter Hvad har du fundet ud af?
Konklusion/perspektiv Hvad er hovedkonklusionen på HELE opgaven?

Opbygning af opgaven

 1. Forside med angivelse af opgavetitel, fag, lærer, navn og klasse
 2. Resumé
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Indledning
 5. Redegørelse
 6. Analyse og fortolkning af primær litteratur / kildekritik
 7. Diskussion, perspektivering, vurdering
 8. Konklusion
 9. Litteraturliste

Denne opbygning er vejledende og passer bedre til humanistiske og samfundsfaglige opgaver end naturvidenskabelige. Spørg altid dine lærere, hvis du er i tvivl.

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at dit layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Vejledning

Du får vejledning i skriveperioden. Din lærer vil give dig specifikke tidspunkter. Vejledningen skal give dig hjælp og støtte din skriveproces.
Det er vigtigt, at du har forberedt dig godt, inden du møder op til vejledning. Overvej hjemmefra hvad du helt konkret har brug for hjælp til. Skriv gerne dine spørgsmål ned på forhånd.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til opgaveformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt, og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilde oplyst, og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden aflevering.

Mundtligt forsvar

Du skal fremlægge din SRO mundtligt for dine lærere. Ved den mundtlige præsentation skal du præsentere din opgaves vigtigste konklusioner og indgå i dialog om emnet, du har skrevet om. Ved den mundtlige fremlæggelse vil dine lærere vurdere, om du præsenterer dit arbejde på en fokuseret måde, og om du løsriver dig fra dine papirer. Du vil desuden blive vurderet på, hvordan du har brugt fagene og deres metoder. Som disposition for din opgave kan du bruge et talepapir.