Studieretningsopgaven (SRO) i 2.g er andet led i progressionen mod studieretningsprojektet (SRP) i 3.g. DHO'en i 1.g var første led. Man kan sige, at SRO'en er en generalprøve på din SRP. Du skal skrive en opgave, som du efterfølgende skal forsvare ved en mundtlig prøve.

Krav til opgaven

 • Opgaven skrives i 2 studieretningsfag.
 • Opgaven skal indeholde et kort resumé på 10-20 linjer.
 • Opgaven skal fylde 6-8 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Noter og litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummerering starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres.
 • Der er knyttet 10 fordybelsestimer til opgaven.
 • Opgaven skal skrives individuelt og forsvares ved en mundtlig prøve.

Vigtige datoer

Uge 2 - 3, 2020 Skriveperiode
17. januar 2020 Skrivedag
19. januar 2020 Opgaven afleveres senest kl. 23.59 på Lectio
12-13. marts 2020 Mundtligt forsvar for SRO'en. Se præcist tidspunkt i dit skema.

Din SRO skal  uploades på lectio inden for tidsfristen! Efter kl. 23.59 vil det ikke længere være muligt at uploade opgaven.

Opgaveformuleringen

Opgaveformuleringen udarbejdes af dine lærere og vil ligne den opgaveformulering, som du vil få til din SRP i 3.g

Opbygning af opgaven

 1. Forside
 2. Resumé
 3. Indholdsfortegnelse
 4. Indledning
 5. Redegørelse
 6. Analyse og fortolkning / Undersøgelse
 7. Diskussion/Perspektivering/Vurdering
 8. Konklusion
 9. Litteraturliste
 10. Bilag

Denne opbygning er vejledende og passer bedre til humanistiske og samfundsfaglige opgaver end naturvidenskabelige. Spørg altid dine lærere, hvis du er i tvivl.

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkelig målrettet/fokuseret i forhold til opgaveformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af afsnittene? Er vægtningen af afsnittene passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt, og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilde oplyst og litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?
 9. Bliver begge fag, der indgår i besvarelsen, tilgodeset ligeligt - og lige relevant i forhold til den opstillede opgaveformulering?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden aflevering.


 

Læs mere