Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste store opgave, du skal skrive i gymnasiet. Du skal bruge al den viden, du har fået gennem arbejdet med DHO, SRO og FF-forløbene. SRP'en skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.
Der gives mulighed for, at SRP'en kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt.

Tidsplan - Før projektet

22. nov. 2021 Orientering om SRP-forløbet og de formelle krav til projektet
23.-26. nov. 2021 Orientering om muligheder i fagene
Uge 49 Brainstorm: Afprøv en idé
17. jan. 2022 Valg af fag og emne kl. 8
20. jan. 2022 1. vejledning
Uge 5 Intro til den gode projektbeskrivelse
14. feb. 2022 2. vejledning - fokus på projektbeskrivelsen
18. feb. 2022 Aflevering af projektbeskrivelse på Lectio inden kl. 10

Tidsplan - selve projektperioden

18. mar. 2022 Udlevering af opgaveformuleringen
23. mar. 2022 3. vejledning
1. apr. 2022 Aflevering af SRP inden kl. 15.10 på Netprøver
Uge 19 Orientering om det mundtlige forsvar
Juni 2022 Mundtligt forsvar

Din SRP skal i pdf-format uploades på www.netprøver.dk inden for tidsfristen! Efter tidsfristen vil der ikke længere være mulighed for at uploade. Du skal bruge enten NemID eller UNI-login.

Du kan finde en vejledning til Netprøver og upload af SRP på uvm's hjemmeside.

Krav til opgaven

 • Opgaven skal skrives i to fag - mindst et fag på A-niveau og mindst et studieretningsfag.
 • Opgaven kan i særtilfælde skrives i kun ét fag, hvis vejlederen godkender det.
 • Opgaven skal fylde 15-20 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Skriftstørrelse 12, 1½ linjeafstand og standardmargen
 • Opgaven skal indeholde et resume på 10-20 linjer.
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal. Litteraturhenvisninger skal stå som fodnoter nederst på siden.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres. Forsiden skal altså ikke nummereres.
 • Hvis der indgår et eller flere fremmedsprog i opgaven, skal en del af det anvendte materiale være på de(t) fremmedsprog.
 • Hvis der indgår kunstneriske fag eller innovative løsninger, kan en del af det anvendte materiale være et selvproduceret produkt.
 • Opgaven skal skrives individuelt.

Projektbeskrivelse

Du skal beskrive dit eget projekt, så dine vejledere ved, hvad du ønsker at skrive om. Når du har skrevet din projektbeskrivelse, kan dine vejledere skrive opgaveformuleringen (se nedenfor).

I en projektbeskrivelse skal du komme ind på følgende punkter:

 • Fag
 • Emne/problemstilling
 • Hvad vil jeg undersøge og analysere?
 • Hvilke materialer vil jeg bruge?
 • Hvilke faglige metoder vil jeg gøre brug af og hvorfor?
 • Hvilke videnskabsteoretiske overvejelser har jeg gjort mig?

Opgaveformulering

Det er dine lærere/vejledere, der formulerer den opgave, du skal løse.

Opgaveformuleringen giver dig et overblik over den opgave, der skal løses. Den kan formuleres på flere måder. Det afhænger af hvilke fag, du skriver i. Det er et krav, at der i opgaveformuleringen er et "ukendt element", som du ikke kan forberede på forhånd. Det kan være i form af et ukendt bilag eller andre ukendte aspekter, der ikke er blevet drøftet ved vejledningen og ikke indgår i projektbeskrivelsen.

Resumé

Resuméet skal udfærdiges på dansk og er en koncentreret og relevant sammenfatning af opgavebesvarelsens indhold. Et resumé fylder typisk 10-20 linjer og indeholder gerne en præsentation af projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner.

Opgavens fokus Her præsenteres opgavens fokus og opgavens problemstilling
Resultater/analyser/produkter Hvad har du fundet ud af?
Konklusion/perspektiv Hvad er hovedkonklusionen på HELE opgaven?

Opbygning af opgaven

 1. Resumé
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning
 4. Redegørelse
 5. Analyse og fortolkning af primær litteratur/ Undersøgelse /Kildekritik
 6. Diskussion/Perspektivering/Vurdering
 7. Konklusion
 8. Litteraturliste

Denne opbygning er vejledende og passer bedre til humanistiske og samfundsfaglige opgaver end naturvidenskabelige. Spørg altid dine vejledere, hvis du er i tvivl.

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Vejledning

Du får vejledning på skolen to gange i perioden op til projektperioden og én gang i selve projektperioden. Mødetidspunkter vil stå i Lectio. Vejledningen skal give dig hjælp og støtte dig i din skriveproces.

Det er vigtigt, at du har forberedt dig godt, inden du møder op til vejledning. Overvej hjemmefra hvad du helt konkret har brug for hjælp til. Skriv gerne dine spørgsmål ned på forhånd. Der er fokus på projektbeskrivelsen i de to første vejledninger.

Mundtlig eksamen

Du skal fremlægge din SRP mundtligt til eksamen. Ved den mundtlige eksamen skal du præsentere projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Din præsentation skal vare op til 10 minutter. Derfter skal du indgå i en faglig samtale med eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige eksamen.

Den samlede eksaminationstid er ca. 30 minutter.

Bedømmelseskriterier

Ved det skriftlige produkt lægges vægt på:

 • om opgaveformuleringen er besvaret
 • relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra de indgående fag
 • den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder
 • anvendelse af relevant materiale
 • den faglige formidling og fremstillingsform

Ved den mundtlige prøve lægges vægt på:

 • den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner
 • faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag
 • eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projektet og valg af indgående fag, herunder argumentation for eventuelt valg af ét fag