Vi forventer, at du går i gang med at arbejde med den større skriftlige opgave (SSO) allerede i januar i 2.hf. Selve skrivningen af opgaven foregår fra den 29. marts til den 4. april. Din normale undervisning er aflyst i skriveperioden.

Du skal arbejde med dit materiale med stor selvstændighed. Dvs. at du skal arbejde systematisk og vise, at du forstår det, du læser, og kan bruge det kritisk i arbejdet med spørgsmålene og opgaveformuleringen. Det er vigtigt, at du besvarer alle spørgsmål i opgaveformuleringen.

Tidsplan - før projektet

 Uge 1 2022 Orientering om forløbet og de formelle krav til SSO
17. januar 2022 Valg af fag og emne kl. 8
20. januar 2022 1. vejledning
14. februar 2022 2. vejledning
7. marts 2022 3. vejledning

Tidsplan - selve projektperioden

29. marts 2022 Udlevering af opgaveformuleringen
Uge 13 Opgaveuge med skriveværksteder
5. april 2022 Aflevering af SSO inden kl. 15.10 i Netprøver

Din SSO skal i pdf-format uploades på www.netprøver.dk inden for tidsfristen! Efter kl. 15.10 vil det ikke længere være muligt at uploade opgaven. Du skal bruge enten NemID eller UNI-login.

Du kan finde en vejledning til Netprøver og upload af SSO på uvm's hjemmeside.

Krav til opgaven

 • SSO'en er individuel og skal skrives i 1-2 fag. Et af fagene skal være på mindst B-niveau.
 • Hvor meget opgaven skal fylde, står i opgaveformuleringen. Det er oftest 10-15 sider. En side er normalt 2400 anslag.
 • Opgaven skal indeholde et kort resumé på ca. 150 ord.
 • Skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman eller anden letlæselig skrifttype, 1½ linjeafstand, standardmargen
 • Husk at forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag, billeder og illustrationer ikke tæller med i det samlede sidetal.
 • Sidenummereringen starter efter forsiden, og hver side i opgaven skal nummereres.
 • Hvis du har tekniske problemer, er det vigtigt, at de henvender dig til skolen i god tid, inden tidsfristen udløber. Du har selv ansvaret for i løbet af opgaveugen at foretage den nødvendige backup af din opgave. Hvis tidsfristen overskrides, vil du normalt ikke kunne få en fuld hf-eksamen.

Opgaveformuleringen

Opgaveformuleringen udarbejdes af din(e) vejleder(e) og vil have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde den endelige besvarelse.
Opgaveformuleringen vil udformes således, at der tages hensyn til de idéer, du har drøftet med din(e) vejleder(e) i vejledningsperioden.
Opgaveformuleringen er konkret, afgrænset og angiver præcist, hvad der kræves af dig. Den skal også inddrage nogle aspekter, eller inkludere bilag, du ikke kender fra vejledningen.

Opbygning af opgaven

 1. Resumé
 2. Indholdsfortegnelse
 3. Indledning
 4. Redegørelse
 5. Analyse og fortolkning / Undersøgelse
 6. Diskussion/Perspektivering/Vurdering
 7. Konklusion
 8. Litteraturliste
 9. Bilag

Denne opbygning er vejledende og passer bedre til humanistiske og samfundsfaglige opgaver end naturvidenskabelige. Spørg altid dine vejledere, hvis du er i tvivl.

Vejledning og skriveperiode

Når du har valgt hvilke(t) fag du ønsker at skrive i, vil du få tildelt vejleder(e), og I skal så i fællesskab finde et egnet emneområde inden for fagene.
Der er afsat tid til vejledning fem gange.    
Første gang du møder din(e) vejleder(e), skal du have dit forslag til emneområde med og også gerne en liste over materialer, du vil arbejde med.
Efter valget af emneområde skal du sammen med din(e) vejleder(e) afgrænse dit emne med henblik på den endelige opgaveformulering.
Hvis I er flere elever, der har valgt samme emneområde, vil I få forskellige opgaveformuleringer.
I skriveugen har du mulighed for at komme i forbindelse med din(e) vejleder(e) for at få vejledning. Det er en god idé at aftale på forhånd, hvordan du kan kontakte dem.

Henvisninger og bilag

Du skal altid henvise til, hvilken kilde dine citater, figurer og andre oplysninger er hentet fra. Hvis du ikke gør dette, kan dele af opgaven bedømmes som snyd. Det er vigtigt, at layout giver et klart indtryk, og at billeder og tabeller er logisk placeret og inddrages i teksten, så opgaven er let at læse.

Bedømmelseskriterier

 1. Besvares alle dele af opgaveformuleringen?
 2. Er besvarelsen tilstrækkeligt målrettet/fokuseret i forhold til opgaveformuleringen?
 3. Er besvarelsen hensigtsmæssigt disponeret med hensyn til rækkefølgen af de enkelte afsnit? Er vægtningen af de enkelte afsnit passende?
 4. Bliver relevante faglige begreber og metoder anvendt og bruges de korrekt?
 5. Er den sproglige udformning klar og præcis samt ensartet igennem hele opgaven?
 6. Er der præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation?
 7. Er alle kilder oplyst, og er litteraturlisten i orden?
 8. Er materialeudvalget relevant, passende i omfang og anvendt hensigtsmæssigt?
 9. Hvis der indgår mere end ét fag i besvarelsen: Bliver fagene tilgodeset ligeligt - og lige relevant i forhold til den opstillede opgaveformulering?

Husk at læse grundigt korrektur på opgaven inden afleveringen.