Y7A8431

Vision og værdier

Himmelev Gymnasium skal være kendt for et fagligt inspirerende og alsidigt læringsmiljø med fokus på den enkeltes udviklingspotentiale – et læringsmiljø, der bygger på mangfoldighed, et berigende fællesskab og et engagerende skoledemokrati.

Studie- og ordensregler

Kulturen på Himmelev Gymnasium bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden. Vi er et gymnasium, der ønsker at fremme demokratisk adfærd og et studiemiljø med plads til forskelligheder.

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever på Himmelev Gymnasium og værner om et attraktivt studiemiljø, hvor den studieforberedende og almendannende undervisning er udgangspunktet for samværet.

Studie- og ordensreglerne omfatter følgende elementer:

 • Studieregler
 • Skriftlige opgaver
 • Plagiat
 • Fritagelse for undervisning
 • Advarselsprocedurer
 • Eksamen mv.
 • Ordensregler
 • Sanktioner
 • Oprykning
 • Klager

Læs Studie- og ordensregler
Læs Generelle eksamensregler på Himmelev Gymnasium

Viden og medier

Virkeligheden skabes af og omkring moderne medier. Mængden af information er så stor, at kvaliteten ikke altid kan følge med. Sandheden kan være til forhandling. Sociale medier forandrer vores omgangsformer. Politiske debatter handler ofte mere om flotte formuleringer end om substans. Fordybelse, nysgerrighed og faglighed udfordres af en opmærksomhedsøkonomi, der bruger din biologi mod dig.

Det er rammerne for undervisningen og dannelsen på Himmelev Gymnasium. Gennem gymnasietiden gør vi dig parat til at kunne navigere i din fremtid. Du vil gå fra at være digital indfødt til at være digital kompetent. Vi kalder det ”Viden & Medier”.

Kontakt vicerektor Pernille Slot Hansen hgph@himgym.dk  eller uddannelsesleder Jacob Nielsen hgjni@himgym.dk, hvis du har spørgsmål om Viden & Medier.

Skoledemokrati

Himmelev Gymnasium er en demokratisk skole, hvor elever og lærere i høj grad er med til at træffe beslutninger, der vedrører skolens dagligdag. Det ligger i vores DNA at undersøge, spørge og udvikle, inden vi træffer vigtige beslutninger. Derfor har vi en række faste udvalg med forskellige arbejdsopgaver, hvor elever og lærere er repræsenteret på lige fod.
Himmelev Gymnasiums overordnede udvalg er:

 • Koordinationsudvalget
 • Planlægningsudvalget
 • Undervisningsudvalget
 • Trivselsudvalget

Derudover har vi en lang række arbejdsgrupper, der nedsættes løbende med både elev- og lærerrepræsentanter. Det er bl.a. arbejdsgrupper, der står for aktivitetsdag, juleafslutning, fornyelser i bygningen, fællestimer, Grønt Himmelev, Åbent hus, brobygning m.m.

Elevernes egne udvalg

Ud over de 4 store udvalg har vi en lang række elevudvalg, som elever i større eller mindre grad styrer selv. Nogle udvalg har vi altid. Andre opstår, når behovet er der. Det er fx eleverne, der styrer vores Elevråd, festudvalget, Blue Note (musikcafe), Regnbueudvalget, Himmelife (SoMe) og Fredagsbarudvalget.

 

Røgfri skole

Himmelev Gymnasium er et røgfrit gymnasium.
Det betyder, at du som elev ikke må ryge (gælder også e-cigaretter) eller bruge snus o.lign. i skoletiden. Dette gælder hele skoledagen og inkluderer også pauser og evt. mellemtimer. Røgfri skoletid gælder i alle sammenhænge, hvor du er i skole. Det er altså også på ekskursioner og i undervisningssammenhænge på studieture.

Det er ikke tilladt at forlade skolen for at ryge eller bruge snus o.lign. i løbet af skoledagen.

Y7A9251
Group 31

Personalekultur

På Himmelev Gymnasium har der altid været tradition for et stærkt sammenhold blandt personalet. Pionerånden fra skolens fødsel i 1978 affødte en åben og venskabelig kultur, som stadig lever i bedste velgående.

Lærerværelset tæller omkring 70 kolleger, og man er aldrig i tvivl om den gode stemning, når man træder ind på lærerværelset. Nye lærere får altid tilknyttet en kontaktperson blandt kollegerne, så man hurtigt kommer til at kende stedet og rutinerne.

Undervisningen er selvfølgelig vores kerneydelse og lærerne den vigtigste ressource, så vi bruger mange kræfter på at skabe gode rammer for undervisningen, det faglige samarbejde og det kollegiale samvær. rektors dør står altid åben for både lærere og elever. Og så har vi det bare rart sammen.

Stemningen er uformel og humoristisk, hvilket også afspejler sig i de mange ”klubber”, som alle skolens ansatte har mulighed for at blive medlem af. Ud over de store frokoster omkring juletid og op til sommerferien holder vi både efterårsfest og forårsfest, og skoleåret indledes med en skovtur for alle skolens ansatte.

Ledige stillinger på Himmelev Gymnasium kan findes på www.gymnasiejob.dk

Alkoholkodeks

Vi tager ansvar! Derfor har vi sammen med en række andre gymnasier – herunder gymnasierne i Roskilde – underskrevet et alkoholkodeks, der sikrer, at vores aktiviteter altid er inkluderende og foregår i en ånd af fællesskab.
Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende.

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved særlige lejligheder kan der gives dispensation.

Studie- og introture

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage alkohol.

Studieture indgår i den almindelige hverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der - efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere - dispenseres herfor ved en afsluttende middag, hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang.

Fester og cafeer

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne samt en afsluttende studentermiddag.

Derudover afholdes cafeer og andre former for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende

Alle gymnasiefester er lukkede fester kun for gymnasiets elever

Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre arrangementer

Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer

Elever, der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt

Den enkelte skole kan teste eleverne ved indgangen og sende dem hjem ved en promille på mere end 0,5

Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet

Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved middagen ved gallafest og ved dimittendmiddagen for studenterne udskænkes vin

Det er kun ved ovenstående typer arrangementer, der udskænkes alkohol.

Fællestime 2
Layer 3

Fastholdelsestrategi

Vi har fokus på at fremme læringsmiljøet i klasserne samt fokus på trivsel og relationer. Klassens teamlærere er særligt opmærksomme på både den generelle trivsel og trivslen hos den enkelte elev.

Vores fraværsindsats har et skarpt fokus på fraværsprocenten, så vi tidligt kan iværksætte forskellige forebyggende fastholdelsestiltag fx studievejledning, mentorordning, læse- eller matematikvejledning, lektiehjælp eller psykologsamtaler.

Du kan læse mere om mødepligt, fravær og advarselsprocedurer under Studie- og ordensregler.

Antimobbestrategi

På Himmelev Gymnasium lægger vi vægt på, at elever og ansatte er med til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, respekt og ansvarlighed over for hinanden.

Både lærere og elever er ansvarlige for at skabe en tryg og positiv atmosfære i klassen og på skolen generelt, hvor der under ingen omstændigheder er plads til mobning.

Vores adfærdsregler er beskrevet i skolens Studie- og ordensregler.

Hvis du bliver opmærksom på, at en af dine kammerater alligevel bliver udsat for mobning, er det uhyre vigtigt, at du reagerer hurtigt. Det bedste er selvfølgelig, hvis du kan sige fra i den konkrete situation. Hvis det er for svært, kan du tale med dine klassekammerater, henvende dig til din studievejleder eller en af dine lærere.

Bliver du selv udsat for mobning, er det altafgørende, at du gør noget for at ændre situationen. Du må ikke holde det for dig selv. Tag kontakt til din teamlærer, en anden lærer eller din studievejleder.

Langvarig mobning kan give alvorlige psykiske og fysiske eftervirkninger for den, det går ud over.

Typiske reaktioner er tab af selvtillid, angstfølelse, depression og søvnproblemer.

Hvis du har behov for at vide mere, kan du kontakte din studievejleder.