Y7A9407

Udvikling

IMG 1168

Indsatsområder

Himmelev Gymnasiums indsatsområder for skoleåret 2022-2023 fokuserer i særlig grad på at skærpe skolens profil og at styrke læringskulturen.

Udvikling af Viden & Medier

Vi har, siden bestyrelsen i december 2018 fastlagde Himmelev Gymnasiums nye profil Viden & Medier, arbejdet målrettet med implementeringen i undervisningen og i bygninger og udstyr. Det udmønter sig bl.a. i formuleringen og implementeringen af en progressionsplan for Viden & Medier, der beskriver dannelsesmålene, samt hvordan eleverne bliver digitalt kompetente. Derudover afholdes der en række Viden & Medier-relaterede aktiviteter herunder en temadag for alle 1.gh-klasser med titlen ”Hvor får du dine nyheder fra?” samt et fælles mediacamp-forløb for alle 2.g-klasser.

Styrkelse af trivsel og det faglige miljø

Himmelev Gymnasium har de senere år arbejdet systematisk med styrkelse af trivslen og det faglige miljø med henblik på at fremme forudsætningerne for elevernes læring. Set i lyset af de vanskelige arbejdsbetingelser under Corona skal denne indsats fortsat udvikles og udbygges.

Under overskriften ”Den læringsparate elev på Himmelev” arbejdes der med følgende:

Udvikling af elevernes førfaglige kompetencer samt med relationsarbejdet i klasserne.

Formulering af tydelige forventninger til elevernes forberedelser til og aktive deltagelse i undervisningen.

Udvikling af en studieteknisk pakke, som skal understøtte, at eleverne bliver i stand til at påtage sig et større ansvar for planlægning, struktur og deltagelse i skolearbejdet.

Grøn bæredygtighed

Himmelev Gymnasium har investeret i solceller på idrætsbygningens tag samt indgået aftale om levering af grøn strøm. Sidste skoleår nedsattes desuden en bæredygtighedsarbejdsgruppe. Derudover deltager vi i et europæisk samarbejde om bæredygtighed under Erasmus+.

I dette skoleår implementeres bæredygtighedsplanen med udskiftning af radiatorer, affaldssortering i hjemstavnene, opstilling af el-ladestandere på skolens P-plads samt udlægning af græsarealer til vild natur.

Kvalitetssikring

På Himmelev Gymnasium arbejder vi systematisk med evaluering og kvalitetssikring af både undervisning og undervisningsmiljø.
Du kan læse mere om udvikling og kvalitet på Himmelev Gymnasium i årsrapporten.

Selvevaluering

Skolens indsatsområder er en vigtig del af Himmelev Gymnasiums selvevaluering. Derudover indeholder selvevalueringen medarbejder- og elevtrivselsundersøgelser, samlet eksamensresultat, overgang til videregående uddannelse samt fravær og frafald.
Rektor har det overordnede ansvar for selvevalueringen.

Elevevaluering

Vi arbejder målrettet med fokus på formativ (fremadrettet) evaluering. Vores elever og deres læring evalueres løbende i undervisningen fx via feedback på skriftlige opgaver, mundtlig evaluering og evalueringssamtaler.

Større skriftlige opgaver som dansk-historieopgaven (1g) og studieretningsopgaven (2g) evalueres med en mundtlig prøve. Eleverne er desuden til interne prøver (årsprøver) både mundtligt og skriftligt ved afslutningen af 1g, 1hf og 2g samt til terminsprøver i 2hf og 3g.

Vi gennemfører en årlig elevtrivselsundersøgelse ud fra de rammer, der er fastlagt af ministeriet.

Det er lærerne, der står for elevevalueringen på klasse- og elevniveau.

Ledelsen er ansvarlig for elevtrivselsundersøgelsen.

Undervisningsevaluering

Mindst 2 gange om året evaluerer eleverne undervisningen, læreprocesserne og lærernes didaktiske valg på hvert hold.

Mindst 1 gang om året skal eleverne have mulighed for at besvare en anonym undervisningsevaluering.

Det er faglærerne, der er ansvarlige for undervisningsevaluering og opfølgning.

Skoleevaluering

Himmelev Gymnasium udfører de lovpligtige skoleevalueringer og gennemfører således Medarbejdertrivselsundersøgelse og Arbejdspladsvurdering.
Skolens overordnede præstationer undersøges via data om eksamensresultater, elevernes overgang til videregående uddannelse samt frafald og fravær.
Det er ledelsen og MIO (Medarbejderindflydelsesorgan), der er ansvarlig for skoleevalueringen.
Læs den fulde ordlyd af Himmelev Gymnasiums evalueringsplan og kvalitetssystem

Blå Studenter

Uddannelsesstatistik

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du få overblik over Himmelev Gymnasiums eksamensresultater, trivsel, overgang til videregående uddannelse, frafald m.m..

Se uddannelsesstatistikken for STX på Himmelev Gymnasium

Se uddannelsesstatistikken for HF på Himmelev Gymnasium